روشها ،فنون و الگوی تدریس

آزمونگر از شغلهای تخصص در حوزه ارزشیابی مهارت است که وظایفی از قبیل اجرای آزمونهای عملی،پروژه محور-کتبی-عملی،نمونه کار،حل مساله(شناسایی)،آزمایشگاهی ،عملیات میدانی،ارزشیابی آزمونهای عملی و نظارت را برعهده دارد و با مربیا ن آموزش فنی و حرفه ای و کارشناسان برنامه ریزی آزمون و مدیران مراکز آموزش فنی و حرفه ای در ارتباط مستقیم است.


پداگوژی در آموزشهای فنی و حرفه ای  CBT